“Retro Stars belépőjegy” játék részvételi feltételei

A játékban minden Vaterás felhasználó részt vehet, aki a játék időtartama alatt (2011. augusztus 12. 0:00 óra és augusztus 14. 24:00 óra között) egyösszegben, legalább 1500 forintért vásárol. Amennyiben több alkalommal vásárol legalább 1500 forint értékben, úgy növeli nyerési esélyeit. Azok a felhasználók, akik a fentiek alapján részt vesznek a játékban sorsoláson esnek át és közülük kerül ki az a 10 szerencsés felhasználó, akik 2 főre szóló Retro Stars koncertbelépőt nyernek!

Sok sikert és kellemes Vaterázást kíván a Vatera.hu csapata!

RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

Az allegroup.hu Kft. (1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.; cégjegyzékszáma: 01-09-691658, bejegyezte a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság) (a továbbiakban: „Vatera” vagy „SZERVEZŐ”) a www.vatera.hu szolgáltatásának népszerűsítése valamint regisztrált felhasználói aktivitásának előmozdítása érdekében JÁTÉKOT (a továbbiakban: „Játék”) szervez érvényes regisztrációval rendelkező felhasználói számára.

 • A Játék 2011. augusztus 12-én 0:00 órától augusztus 14-én 24:00 óráig tart (a továbbiakban: „Játékidő”).
 • A Játékban való részvétel ingyenes. A Játékban a Vatera nyilvántartása szerint, a regisztrációra érvényes Általános Felhasználási Feltételek (a továbbiakban: ÁFF) és az ahhoz kapcsolódó mindenkori feltételek szerint érvényes regisztrációval rendelkező felhasználó (a továbbiakban: „felhasználó”) vehet részt, aki a Játékidő alatt, a SZERVEZŐ által üzemeltetett www.vatera.hu oldalon legalább 1500 Ft értékben vásárlást valósít meg. A felhasználó minden egyes vásárlásával nyerési esélyt kap; a SZERVEZŐ a sorsolást a Játékidő lejártát követően bonyolítja le. A felhasználó akkor is részt vehet a Játékban, ha a Játékidő alatt teszi meg az előbbiek szerint érvényes regisztrációját.
 • A felhasználó a Játékban való részvétellel elfogadja, hogy a Játék során a vásárlásával és a felhasználó által megadott adatokkal kapcsolatban kizárólag a SZERVEZŐ, vagy partnerei által használt számítógépes rendszer nyilvántartása az irányadó. A sorsolást a SZERVEZŐ zárt informatikai rendszerének segítségével bonyolítja le, véletlen generálásával; a zárt informatikai rendszer védett a külső beavatkozástól.
 • A SZERVEZŐ a www.vatera.hu felületen teszi közzé a nyerő időpontokat. A nyereménytárgyak listáját és a nyereménytárgyakra jogosult nyertesek felhasználónevét a SZERVEZŐ hivatalos blogján, a www.blog.vatera.hu oldalon hirdeti ki, illetve közzéteheti saját közösségi csatornáin, többek között, facebook oldalán.
 • A nyertes felhasználó (a továbbiakban: „Nyertes”) a Játékban való részvételével elfogadja, hogy azonosítása a Vatera által tárolt regisztrációs adatok alapján mehet végbe. A felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy regisztrációkor megadott személyes adatai közül a felhasználónév, név, lakcím, telefonszám, e-mail átadásra kerüljenek a nyereménytárgyat biztosító vállalkozás részére, a nyertes személyének megállapítása és kiszállítás céljából. A nyereménytárgy akkor kerülhet átadásra, ha a Nyertes regisztrációs adatai valós elérhetőségeket, a Nyertes valódi adatait takarják és a megfelelősséget a SZERVEZŐ ellenőrizte. Eltérés esetén, vagy, ha Nyertes az azonosítás során a SZERVEZŐ megállapítása szerint nem működik közre, az azonosítást a SZERVEZŐ sikertelennek minősítheti és fenntartja jogát Pótnyertes megállapítására. A Játék során a SZERVEZŐ által tapasztalt felhasználói visszaélés esetén a SZERVEZŐ fenntartja jogát az nyereménytárgy átadásának megtagadására és, esetlegesen, Pótnyertes megállapítására.
 • A SZERVEZŐ adatkezelési feltételeire egyebekben a regisztrációra érvényes, a Vatera által megállapított és a regisztráció során a felhasználó által elfogadott adatkezelési feltételek irányadóak.
 • Amennyiben a jelen szabályzatban foglaltaknak megfelelően a Nyertes személyazonosítása, vagy kiértesítése, azonosítása sikertelen, vagy az nyereménytárgyat a Nyertes nem veszi át, vagy annak átvételét visszautasítja, úgy a SZERVEZŐ Pótnyertest jelöl ki, aki a soron következő, jelen szabályzatnak megfelelő vásárlást megvalósító felhasználó lehet. Amennyiben a Pótnyertes sem tekinthető Nyertesnek, úgy a Pótnyertes kisorsolása addig folytatható, míg egy Pótnyertes nem kerül személyazonosításra, vagy az nyereménytárgyat át nem veszi.
 • A Nyertest a SZERVEZŐ e-mailben, a regisztrációkor megadott e-mailcímén értesíti; és tájékoztatja az nyereménytárgy átvételének menetéről. A SZERVEZŐ fenntartja a jogot, hogy a saját, illetve az általa e célból megbízott harmadik személy a Nyertesről, illetve az nyereménytárgy átadásáról fénykép-, hang – illetve videó felvételt készítsen, és azokat nyilvánosságra hozza. Felhasználó elismeri, hogy e nyilvánosságra hozatal részéről nem keletkeztet olyan igényt, amely a SZERVEZŐT, vagy az általa megbízott harmadik személyt ellenszolgáltatásra kötelezné.
 • A Játéknak nem célja, hogy kiskorú, vagy cselekvőképtelen, illetve korlátozottan cselekvőképes személyek vegyenek benne részt, a felhasználó azonban elismeri, hogy a SZERVEZŐ ezt ellenőrizni nem képes. Amennyiben a Nyertes kiskorú, vagy cselekvőképtelen, illetve korlátozottan cselekvőképes személy, úgy az nyereménytárgy átvételekor képviselőjének kell az azonosításban közreműködnie, a fentieknek megfelelően.
 • A nyereménytárgyakkal kapcsolatos valamennyi járulékos adó- és egyéb közterhet, szállítási költséget a SZERVEZŐ viseli.
 • A Játékkal, nyereménytárgyakkal kapcsolatban az írott és elektronikus sajtóban vagy egyéb helyen megjelent bármely hirdetés kizárólag illusztráció, az – a jelen szabályzatban meghatározott kereteken belül – a hirdetésekben megjelenítettektől eltérhet.
 • A nyereménytárgy pénzre át nem váltható, átvételét megelőzően másra át nem ruházható,
 • A nyereménytárgy átvétele személyesen vagy legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás alapján lehetséges, a jelen szabályzatban foglaltak szerinti azonosítást követően. A határidő elmulasztása jogvesztő.
 • A Játék ingyenességére tekintettel a SZERVEZŐ nem felel a felhasználó vagy bármely harmadik személy által elszenvedett azon károk tekintetében, amelyek abból erednek, hogy a felhasználó nem, vagy nem a jelen szabályzatban foglaltaknak megfelelően tud ajánlatot adni / vásárlást megvalósítani. A SZERVEZŐ a nyereménytárgyak tekintetében garanciát nem vállal, a Nyertes ilyen igényét, a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően az nyereménytárgy gyártójával/forgalmazójával szemben érvényesítheti. A nyereménytárgyak felhasználásával kapcsolatosan a nyereménytárgyat biztosító vállalkozás egyéb feltételeket támaszthat (pl. beváltás/levásárlás határideje)
 • A SZERVEZŐ továbbá fenntartja annak jogát, hogy a Játékot a felhasználó egyedi értesítése nélkül bármikor felfüggessze, beszüntesse, a jelen részvételi feltételeket módosítsa. A felhasználó elismeri, hogy a SZERVEZŐ nem felel a felhasználó vagy bármely harmadik személy által esetlegesen elszenvedett, a Játékban való részvétel során, vagy a Játékkal kapcsolatosan esetlegesen felmerült költségek és károk tekintetében.
 • A Játékban nem vehetnek részt az alábbi személyek: (a) a SZERVEZŐ vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai és azok közeli hozzátartozói (Ptk. 685. § b.); (b) a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói (Ptk. 685. § b.).
 • A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen részvételi feltételek szerint történik. Amennyiben a jelen részvételi feltételek valamely kérdést nem szabályozna, úgy a hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. Ha a felhasználó a jelen részvételi feltételeket – annak bármely rendelkezése tekintetében – nem fogadja el, vagy azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem vehet részt, illetve abból kizárásra kerül.
 • A Játékban való részvétel önkéntes. A felhasználó a Játékban való részvételével elismeri teljes körűen megismerte a jelen szabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja.

Budapest, 2011. augusztus 11.

allegroup.hu Kft. ©

Vélemény, hozzászólás?