Sorold fel és nyerj! – játékszabály

Az Extreme Digital-eMAG Kft. (1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.; cégjegyzékszáma: 01-09-727285, bejegyezte a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) (a továbbiakban: „Szervező”) az általa üzemeltetett www.vaterafutar.hu oldal (a továbbiakban: Vaterafutár) szolgáltatásának népszerűsítése és a felhasználói aktivitás előmozdítása érdekében Nyereményjátékot (a továbbiakban: „Nyereményjáték” vagy „Játék”) szervez Facebook közösségi oldalán (elérhető: https://www.facebook.com/vaterafutar.hu , a továbbiakban: „Vaterafutár Facebook oldal”).

 1. A Játék időtartama:

A Játék 2021. február 5. 13:00:00-tól 2021. február 14. 23:59:59-ig tart (a továbbiakban: „Játékidő”).

 1. A Játékban való részvétel:

A Játékban részt vehet minden Internet-felhasználó, aki a Játék kezdetekor 18. életévét betöltötte, Magyarországon állandó lakcímmel, valamint a Játék teljes időtartama alatt aktív Facebook regisztrációval rendelkezik, amely Facebook regisztráció (Facebook fiók) a saját, valós nevére szól (a továbbiakban: „Felhasználó” vagy „Résztvevő”).

A Játékban részt vesz a jelen (II.) pontban meghatározott Facebook felhasználó, aki a Játékidő alatt a Szervező által a Vaterafutár Facebook oldalán közzétett, jelen Játékra felhívó bejegyzés alatt (azaz hozzászólásban/kommentben) helyes választ ad a Szervező által a bejegyzésben közzétett feladványra. A 2021. február 14. 23:59 után érkező kommentek/hozzászólások már nem vesznek részt a Játékban.

A Játékban való részvétel ingyenes és önkéntes. A részvételtől a Játék időtartama alatt a Résztvevő bármikor visszaléphet, azaz törölheti kommentjét/hozzászólását.

Tilos bármely olyan komment írása a Vaterafutár Facebook oldal posztjai alá, amely:

. Nem a Játékra való felhívásban, valamint a jelen Játékszabályzatban meghatározottakat tartalmazza.

 • Vulgáris, obszcén, fenyegető, trágár, zaklató, veszélyes.
 • Mások jogait sértő, rágalmazás megvalósítására alkalmas, illetve rágalmazást valósít meg, hamis, jogtalan.
 • Vallási, faji, nemzetiségi vagy szexuális hovatartozást sértő.
 • Jogsértő: hatályos jogszabályokba ütközik, bűncselekményre való felhívást, jelentkezést tartalmaz.
 • A jó ízlést sértő, pornográf, önkényuralmi jelképet ábrázoló képet, illetve ilyen témájú weboldalra vezető linket tartalmaz.
 • Szabadalmi, védjegy-, eredet megjelölés-, származásjelölés-, vagy mintaoltalmat sért.
 • Szerzői vagy azzal szomszédos jogokat sért.
 • Erőszakos, erőszakot ábrázol.
 • Egyéb módon sérti a Facebook Közösségi alapelveit.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy töröljön minden olyan kommentet, amely megítélése szerint ellenkezik a jelen Játékszabályzatban foglaltakkal, valamint, hogy kizárja ezen Felhasználókat a Játékban való részvételből.

A Játékban Résztvevők részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a jelen Játékszabályzatot (a továbbiakban: „Játékszabályzat”, „Szabályzat” vagy „Részvételi feltételek”).

III. Sorsolás, eredményhirdetés:

A Szervező a Játék lezárultát követően 2021. február 15-én 1 (azaz egy) nyertest sorsol (a továbbiakban: „Nyertes”), amely Nyertes Fáraó kincse sorsjegy csomagot (a továbbiakban: Nyeremény vagy Nyereménytárgy) nyer. A Szervező pótnyertest nem sorsol.

A Szervező a Nyertest a sorsolást követően, 2021. február 15-én hirdeti ki a Vaterafutár Facebook oldalán, feltüntetve a Nyertes nevét.

Ezt követően a Nyertesnek jelentkeznie kell e-mailben a nyeremenyertesito@vatera.hu címen, a sorsolást követő 5 munkanapon belül, amely határidő elmulasztása jogvesztő.

A Részvevő elismeri, hogy a Játékban való részvételével a Szervező/Lebonyolító által megismerésre kerülnek egyes személyes adatai, úgymint név, e-mail cím, Facebook azonosító, amelyeket a Szervező a hatályos jogszabályoknak megfelelően kezel.

IV.

A Nyertes azonosítása a nyertessége tényének megállapítását követően történik meg. Hiányos, vagy hibás adatszolgáltatás esetén, amennyiben az a Játék során, vagy azt követően derül ki, a Játék a Résztvevő/Nyertes vonatkozásában érvénytelen.

V.

A Résztvevő a Játékban való részvétellel elfogadja a jelen Játékszabályzatot, és a Szervező Adatkezelési Tájékoztatóját, továbbá elfogadja, hogy a Játékkal kapcsolatos információkkal kapcsolatban kizárólag a Szervező által használt zárt számítógépes rendszer nyilvántartása az irányadó.

 

VI.

A Résztvevő a Játékban való részvételével hozzájárul ahhoz, hogy azonosítása az általa megadott név, valamint a Szervező/Lebonyolító által esetlegesen kért dokumentumok egybevetése útján történik. A Nyeremény csak akkor kerül átadásra, ha a Nyertes által megadott adatok valós elérhetőségeket, a Nyertes valódi adatait takarják.

VII.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy saját maga, illetve az általa e célból megbízott harmadik személy a Nyertesről, illetve a nyeremény átadásáról fénykép-, hang – illetve videó felvételt készítsen, és azokat nyilvánosságra hozza. Felhasználó elismeri, hogy e nyilvánosságra hozatal részéről nem keletkeztet olyan igényt, amely a Szervezőt, vagy az általa megbízott harmadik személyt ellenszolgáltatásra kötelezné.

VIII.

A Játéknak nem célja, hogy kiskorú vagy cselekvőképtelen, illetve korlátozottan cselekvőképes személyek vegyenek benne részt, a Résztvevő azonban elismeri, hogy a Szervező ezt ellenőrizni nem képes. Amennyiben a Nyertes kiskorú vagy cselekvőképtelen, illetve korlátozottan cselekvőképes személy, úgy a nyeremény átvételekor képviselőjének kell az azonosításban közreműködnie.

 1. A nyeremény átvétele:

A nyereménnyel kapcsolatos esetlegesen felmerülő valamennyi járulékos adó- és egyéb közterheket a Szervező viseli.

A nyereménnyel kapcsolatban az írott és elektronikus sajtóban vagy egyéb helyen megjelent bármely hirdetés kizárólag illusztráció, az – a jelen Szabályzatban meghatározott kereteken belül – a hirdetésekben megjelenítettektől eltérhet.

A nyeremény az átvételt megelőzően másra át nem ruházható, pénzre át nem váltható.

A nyeremény Nyertes részére történő eljuttatása a jelen Részvételi Feltételekben foglaltak szerinti azonosítást követően történik meg. A Nyertessel a Szervező/ Lebonyolító felveszi a kapcsolatot a nyeremény eljuttatása okán. A Nyertes által megadott hibás, hiányos vagy téves adatokból eredő károkért, illetve következményekért a Szervező a felelősséget kizárja.

A nyeremény Nyerteshez történő eljuttatásának postai költségei a Szervezőt terhelik.

A Játék ingyenességére tekintettel a Résztvevő semmilyen esetben sem követelhet a Szervezőtől, vagy érdekében eljáró harmadik személytől semminemű kár-, és/vagy költségtérítést, sérelemdíjat.

 1. Egyéb rendelkezések

A Játékban nem vehetnek részt az alábbi személyek: (a) a Szervező és a Lebonyolító vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai és azok közeli hozzátartozói (Ptk. 8. könyv, I. rész 8:1 § (1) a) pont); (b) a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói (Ptk. 8. könyv, I. rész 8:1 § (1) a) pont).

A Játékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható. A Szervező a Facebook által tárolt adatokért, valamint a Facebook adatszolgáltatásért nem felel. A Játék a Facebook használati feltételeinek megfelelően került kialakításra. A Játék során a Résztvevő kifejezetten hozzájárul személyes adatainak Szervező általi kezeléséhez, a Szervező Adatkezelési Tájékoztatójának és a és a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően.

A Játékkal kapcsolatban kérdés, panasz, felvilágosítás-kérés a Vaterafutár Facebook oldalán tehető/kérhető.

A Szervező a Nyereménytárgyak hibáiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a hatályos magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.

A Nyereményjátékkal kapcsolatban a Résztvevők vagy más Facebook felhasználók magatartásáért a Szervező/Lebonyolító semmilyen formában nem felel. Szervező/Lebonyolító fenntartja a jogot, hogy a jogszabálysértő vagy etikai szempontból elfogadhatatlan felhasználói megnyilvánulásokat indoklás nélkül moderálja. A Szervező/Lebonyolító nem vállal felelősséget a résztvevő által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért. A Szervező nem vállal felelősséget a technikai hibákból eredő problémákért. A Résztvevők a feltöltött tartalmaikkal a jelen Játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt tudomásul veszik és elfogadják.

A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a jelen Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályozna, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

A Szervező fenntartja a jogot a jelen Játék bármikor történő, indokolás nélküli felfüggesztésére, leállítására, beszüntetésére, feltételeinek módosítására, amelyről a  Vaterafutár Facebook oldalán értesítheti a Résztvevőket.

Ha a Résztvevő a jelen Részvételi Feltételeket – azok bármely rendelkezése tekintetében – nem fogadja el, vagy azokkal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem vehet részt, illetve abból kizárásra kerül.

 

2021.02.05.

 

vaterafutar.hu

Extreme Digital-eMAG Kft.

Minden jog fenntartva!