„KERESD A PICK PACK PONTOT!” játékszabályzat

Játékszabályzat

A Extreme Digital-eMAG Kft.(1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.; cégjegyzékszáma: 01-09-727285, bejegyezte a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) (a továbbiakban: „Szervező”) az általa üzemeltetett www.vaterafutar.hu oldal (a továbbiakban: Vaterafutár) szolgáltatásának népszerűsítése és a felhasználói aktivitás előmozdítása érdekében Nyereményjátékot (a továbbiakban: „Nyereményjáték” vagy „Játék”) szervez Facebook közösségi oldalán (elérhető: www.facebook.com/vaterafutar, a továbbiakban: Vaterafutár Facebook oldal).

I. A Játék időtartama:

A Játék 2021. február 24. 12:00:00-tól 2021. március 7. 23:59:59-ig tart (a továbbiakban: „Játékidő”).

II. A Játékban való részvétel:

A Játékban részt vehet minden természetes személy, aki a Játék kezdetekor 18. életévét betöltötte, Magyarországon állandó lakcímmel, valamint a Játék teljes időtartama alatt aktív Facebook regisztrációval rendelkezik, amely Facebook regisztráció (Facebook fiók) a saját, valós nevére szól (a továbbiakban: Résztvevő).

A Játékban részt vesz a jelen (II.) pontban meghatározott Facebook felhasználó, aki a Játékidő alatt a Szervező által a Vaterafutár Facebook oldalán közzétett, jelen Játékra felhívó bejegyzés alatt (azaz hozzászólásban/kommentben) helyes választ ad a Szervező által a bejegyzésben közzétett feladványra. A 2021. március 8. 00:00:01 után érkező kommentek/hozzászólások már nem vesznek részt a Játékban.

A Játékban való részvétel ingyenes és önkéntes. A részvételtől a Játék időtartama alatt a Résztvevő bármikor visszaléphet, azaz törölheti kommentjét/hozzászólását.

Tilos bármely olyan komment írása, amely:

§ Nem a Játékra való felhívásban, valamint a jelen Játékszabályzatban meghatározottakat tartalmazza;

§ Vulgáris, obszcén, fenyegető, trágár, zaklató, veszélyes;

§Mások jogait sértő, rágalmazás megvalósítására alkalmas, illetve rágalmazást valósít meg, hamis, jogtalan;

§ Vallási, faji, nemzetiségi vagy szexuális hovatartozást sértő;

§ Jogsértő: hatályos jogszabályokba ütközik, bűncselekményre való felhívást, jelentkezést tartalmaz;

§ A jó ízlést sértő, pornográf, önkényuralmi jelképet ábrázoló képet, illetve ilyen témájú weboldalra vezető linket tartalmaz;

§ Szabadalmi, védjegy-, eredet megjelölés-, származásjelölés-, vagy mintaoltalmat sért;

§ Szerzői vagy azzal szomszédos jogokat sért;

§ Erőszakos, erőszakot ábrázol;

A Szervező fenntartja a jogot, hogy töröljön minden olyan kommentet, amely megítélése szerint ellenkezik a jelen Játékszabályzatban foglaltakkal.

A Játékban Résztvevők részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a jelen Játékszabályzatot (a továbbiakban: „Játékszabályzat”, „Szabályzat” vagy „Részvételi feltételek”).

III. Sorsolás, eredményhirdetés:

A Szervező a Játékidő lezárultát követően legkésőbb 2021. március 10.-én 10 (azaz tíz) nyertest (a továbbiakban: „Nyertes(ek)”) sorsol ki a feladványnak megfelelő választ adók közül, amely Nyertesek fejenként egy darab plüss párnát (a továbbiakban: Nyeremény vagy Nyereménytárgy) nyernek. A Szervező pótnyertest nem sorsol.

Ezt követően a Nyertes(ek)nek jelentkeznie e-mailben a nyeremenyertesito@vatera.hu címen, a sorsolást követő 5 munkanapon belül.

A Résztvevő elismeri és elfogadja, hogy a Játékban való részvételével a Szervező által megismerésre kerülnek egyes személyes adatai, úgymint név, e-mail cím, Facebook azonosító.

IV.

A Nyertes(ek) azonosítása a nyertessége tényének megállapítását követően történik meg. Hiányos, vagy hibás adatszolgáltatás esetén, amennyiben az a Játék során, vagy azt követően derül ki, a Játék a Résztvevő/Nyertes vonatkozásában érvénytelen.

A Résztvevő a Játékban való részvétellel elfogadja a jelen Játékszabályzatot, és a Szervező Adatkezelési tájékoztató -ját, továbbá elfogadja, hogy a Játékkal kapcsolatos információkkal kapcsolatban kizárólag a Szervező által használt zárt számítógépes rendszer nyilvántartása az irányadó.

V.

A Résztvevő a Játékban való részvételével hozzájárul ahhoz, hogy azonosítása az általa megadott név, valamint a Szervező által esetlegesen kért dokumentumok egybevetése útján történik. A nyeremény csak akkor kerül átadásra, ha a Nyertes által megadott adatok valós elérhetőségeket, a Nyertes valódi adatait takarják.

VI.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy saját maga, illetve az általa e célból megbízott harmadik személy a Nyertesről, illetve a nyeremény átadásáról fénykép-, hang – illetve videó felvételt készítsen, és azokat nyilvánosságra hozza. Felhasználó elismeri, hogy e nyilvánosságra hozatal részéről nem keletkeztet olyan igényt, amely a Szervezőt, vagy az általa megbízott harmadik személyt ellenszolgáltatásra kötelezné.

VII.

A Játéknak nem célja, hogy kiskorú vagy cselekvőképtelen, illetve korlátozottan cselekvőképes személyek vegyenek benne részt, a Résztvevő azonban elismeri, hogy a Szervező ezt ellenőrizni nem képes. Amennyiben a Nyertes kiskorú, vagy cselekvőképtelen, illetve korlátozottan cselekvőképes személy, úgy a nyeremény átvételekor képviselőjének kell az azonosításban közreműködnie.

VIII. A nyeremény átvétele:

§ A nyereménnyel kapcsolatos valamennyi járulékos adó- és egyéb közterhet a Szervező viseli.

§ A nyereménnyel kapcsolatban az írott és elektronikus sajtóban vagy egyéb helyen megjelent bármely hirdetés kizárólag illusztráció, az – a jelen Szabályzatban meghatározott kereteken belül – a hirdetésekben megjelenítettektől eltérhet.

§ A nyeremény az átvételt megelőzően másra át nem ruházható, készpénzre át nem váltható.

§ A nyeremény eljuttatása a jelen Részvételi Feltételekben foglaltak szerinti azonosítást követően történik meg. A Nyertesekkel a Szervező felveszi a kapcsolatot a nyeremény eljuttatása okán. A Nyertes által megadott hibás, hiányos vagy téves adatokból eredő károkért, illetve következményekért a Szervező a felelősséget kizárja.

§ A nyeremények Nyertesekhez történő eljuttatásának postai költségei a Szervezőt terhelik.

§ A Játék ingyenességére tekintettel a Résztvevő semmilyen esetben sem követelhet a Szervezőtől, vagy érdekében eljáró harmadik személytől semminemű kár-, és/vagy költségtérítést, sérelemdíjat.

IX. Egyéb rendelkezések

§ A Játékban nem vehetnek részt az alábbi személyek: (a) a Szervező és a Lebonyolító vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai és azok közeli hozzátartozói 3. rokonsági fokig, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 8:1 (1) 1. pontjában meghatározottak alapján; (b) a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói 3. rokonsági fokig, a Ptk.-ban meghatározottak alapján.

§ A Játékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható. A Szervező a Facebook által tárolt adatokért, valamint a Facebook adatszolgáltatásért nem felel. A Játék a Facebook használati feltételeinek megfelelően került kialakításra. A Játék során a Résztvevő kifejezetten hozzájárul személyes adatainak Szervező általi kezeléséhez, a Szervező Adatkezelési tájékoztató -jának megfelelően.

§ A Játékkal kapcsolatban kérdés, panasz, felvilágosítás-kérés a Vaterafutár Facebook oldalán kérhető.

§ A Szervező a nyereménytárgyak hibáiért kizárják a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a hatályos magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.

§ A Nyereményjátékkal kapcsolatban a Résztvevők vagy más Facebook felhasználók magatartásáért a Szervező semmilyen formában nem felel. Szervező fenntartja a jogot, hogy a jogszabálysértő vagy etikai szempontból elfogadhatatlan felhasználói megnyilvánulásokat indoklás nélkül moderálja. A Szervező nem vállal felelősséget a résztvevő által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért. A Szervező nem vállal felelősséget a technikai hibákból eredő problémákért. A Résztvevők a feltöltött tartalmaikkal a jelen Játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt tudomásul veszik és elfogadják.

§ A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a jelen Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályozna, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

§ A Szervező fenntartja a jogot a jelen Játék bármikor történő, indokolás nélküli felfüggesztésére, leállítására, beszüntetésére, feltételeinek módosítására, amelyről a Vaterafutár Facebook oldalán értesítheti a Résztvevőket.

§ Ha a Résztvevő a jelen Részvételi Feltételeket – azok bármely rendelkezése tekintetében – nem fogadja el, vagy azokkal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem vehet részt, illetve abból kizárásra kerül.

2021. február 24.

vaterafutar.hu

Extreme Digital-eMAG Kft.©

Minden jog fenntartva!