Meccsnézésre fel! játékszabályzat

A Extreme Digital-eMAG Kft. (1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.; cégjegyzékszáma: 01-09-727285, bejegyezte a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) (a továbbiakban: „Szervező”) az általa üzemeltetett www.vatera.hu online kereskedelmi oldal (a továbbiakban: Vatera vagy Piactér) szolgáltatásának népszerűsítése és a felhasználói aktivitás előmozdítása érdekében Nyereményjátékot (a továbbiakban: „Nyereményjáték” vagy „Játék”) szervez Instagram közösségi oldalán (elérhető: www.instagram.com/vaterahu, a továbbiakban: „Vatera Instagram oldal”).

A Játék lebonyolítója (a továbbiakban: „Lebonyolító”) a V-Team Reklámügynökség Kft. (székhely: 1096 Budapest, Thaly Kálmán utca 39.) a Játék végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat ellátó, Szervező által megbízott ügynökség.

I. A Játék időtartama:

A Játék 2021. június 17. 11:30:00-tól 2021. július. 1 23:59:59-ig tart (a továbbiakban: „Játékidő”).

II. A Játékban való részvétel:

A Játékban részt vehet minden Internet-felhasználó, aki a Játék kezdetekor 14. életévét betöltötte, Magyarországon állandó lakcímmel, valamint a Játék teljes időtartama alatt aktív Instagram regisztrációval rendelkezik, amely Instagram regisztráció (Instagram fiók) a saját, valós nevére szól (a továbbiakban: „Felhasználó” vagy „Résztvevő”).

A Játékban részt vesz a jelen (II.) pontban meghatározott Instagram felhasználó, aki 2021. június 17. 11:30 és 2021. július 1. 23:59:59 közötti időszakban a nyereményjátékra felhívó poszt alatt megjelöli a hozzászólásban egy instagramos ismerősét, és beköveti a Vatera Instagram oldalt.

A 2021. július 1. 23:59:59 után érkező követők és hozzászólók már nem vesznek részt a Játékban.

A Játékban való részvétel ingyenes és önkéntes. A részvételtől a Játék időtartama alatt a Résztvevő bármikor visszaléphet, azaz visszavonhatja követését és törölheti hozzászólását.

Tilos bármely olyan komment írása a Vatera Instagram oldal posztjai alá, amely:

  • Vulgáris, obszcén, fenyegető, trágár, zaklató, veszélyes.
  • Mások jogait sértő, rágalmazás megvalósítására alkalmas, illetve rágalmazást valósít meg, hamis, jogtalan.
  • Vallási, faji, nemzetiségi vagy szexuális hovatartozást sértő.
  • Jogsértő: hatályos jogszabályokba ütközik, bűncselekményre való felhívást, jelentkezést tartalmaz.
  • A jó ízlést sértő, pornográf, önkényuralmi jelképet ábrázoló képet, illetve ilyen témájú weboldalra vezető linket tartalmaz.
  • Szabadalmi, védjegy-, eredet megjelölés-, származásjelölés-, vagy mintaoltalmat sért.
  • Szerzői vagy azzal szomszédos jogokat sért.
  • Erőszakos, erőszakot ábrázol.
  • Egyéb módon sérti az Instagram Közösségi irányelveit.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy töröljön minden olyan kommentet, amely megítélése szerint ellenkezik a jelen Játékszabályzatban foglaltakkal, valamint, hogy kizárja ezen Felhasználókat a Játékban való részvételből.

A Játékban Résztvevők részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a jelen Játékszabályzatot (a továbbiakban: „Játékszabályzat”, „Szabályzat” vagy „Részvételi feltételek”).

III. Sorsolás, eredményhirdetés:

A Szervező a Játék lezárultát követően, 2021. július 2-án a Résztvevők között 1 (azaz egy fő) nyertest sorsol (a továbbiakban: Nyertes), amely Nyertes 1 darab Adler popcornkészítőt nyer (a továbbiakban: Nyeremény). A sorsolás véletlenszerűen történik azok között, akik 2021. június 17. 11:30 és 2021. július 1. 23:59:59 közötti időtartamban a nyereményjátékra felhívó poszt alatt megjelölték a hozzászólásban egy instagramos ismerősüket és bekövették a Vatera Instagram oldalt.

A Szervező a Nyertest a sorsolást követően, 2021. július 2-án hirdeti ki a Vatera Instagram oldalán, feltüntetve a Nyertes nevét. A Nyertest Instagram privát üzenetben is értesíti a Szervező.

Ezt követően a Nyertesnek jelentkeznie kell e-mailben a nyeremenyertesito@vatera.hu címen, a sorsolást követő 3 munkanapon belül, amely határidő elmulasztása jogvesztő.

A Szervező pótnyertest nem sorsol.

A Részvevő elismeri, hogy a Játékban való részvételével a Szervező/Lebonyolító által megismerésre kerülnek egyes személyes adatai, úgymint név, e-mail cím, Instagram azonosító, amelyeket a Szervező a hatályos jogszabályoknak megfelelően kezel.

IV.

A Nyertes azonosítása a nyertessége tényének megállapítását követően történik meg. Hiányos, vagy hibás adatszolgáltatás esetén, amennyiben az a Játék során, vagy azt követően derül ki, a Játék a Résztvevő/Nyertes vonatkozásában érvénytelen.

V.

A Résztvevő a Játékban való részvétellel elfogadja a jelen Játékszabályzatot, és a Szervező Adatkezelési Tájékoztatóját, továbbá elfogadja, hogy a Játékkal kapcsolatos információkkal kapcsolatban kizárólag a Szervező által használt zárt számítógépes rendszer nyilvántartása az irányadó.

VI.

A Résztvevő a Játékban való részvételével hozzájárul ahhoz, hogy azonosítása az általa megadott név, valamint a Szervező/Lebonyolító által esetlegesen kért dokumentumok egybevetése útján történik. A Nyeremény csak akkor kerül átadásra, ha a Nyertes által megadott adatok valós elérhetőségeket, a Nyertes valódi adatait takarják.

VII.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy saját maga, illetve az általa e célból megbízott harmadik személy a Nyertesről, illetve a nyeremény átadásáról fénykép-, hang – illetve videó felvételt készítsen, és azokat nyilvánosságra hozza. Felhasználó elismeri, hogy e nyilvánosságra hozatal részéről nem keletkeztet olyan igényt, amely a Szervezőt, vagy az általa megbízott harmadik személyt ellenszolgáltatásra kötelezné.

VIII.

A Játéknak nem célja, hogy kiskorú vagy cselekvőképtelen, illetve korlátozottan cselekvőképes személyek vegyenek benne részt, a Résztvevő azonban elismeri, hogy a Szervező ezt ellenőrizni nem képes. Amennyiben a Nyertes kiskorú vagy cselekvőképtelen, illetve korlátozottan cselekvőképes személy, úgy a nyeremény átvételekor képviselőjének kell az azonosításban közreműködnie.

IX. A nyeremény átvétele:

A nyereménnyel kapcsolatos esetlegesen felmerülő valamennyi járulékos adó- és egyéb közterheket a Szervező viseli.

A nyereménnyel kapcsolatban az írott és elektronikus sajtóban vagy egyéb helyen megjelent bármely hirdetés kizárólag illusztráció, az – a jelen Szabályzatban meghatározott kereteken belül – a hirdetésekben megjelenítettektől eltérhet.

A nyeremény az átvételt megelőzően másra át nem ruházható, pénzre át nem váltható.

A nyeremény Nyertes részére történő eljuttatása a jelen Részvételi Feltételekben foglaltak szerinti azonosítást követően történik meg. A Nyertessel a Szervező/ Lebonyolító felveszi a kapcsolatot a nyeremény eljuttatása okán. A Nyertes által megadott hibás, hiányos vagy téves adatokból eredő károkért, illetve következményekért a Szervező a felelősséget kizárja.

A nyeremény Nyerteshez történő eljuttatásának postai költségei a Szervezőt terhelik.

A Játék ingyenességére tekintettel a Résztvevő semmilyen esetben sem követelhet a Szervezőtől, vagy érdekében eljáró harmadik személytől semminemű kár-, és/vagy költségtérítést, sérelemdíjat.

X. Egyéb rendelkezések

A Játékban nem vehetnek részt az alábbi személyek: (a) a Szervező és a Lebonyolító vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai és azok közeli hozzátartozói (Ptk. 8. könyv, I. rész 8:1 § (1) a) pont); (b) a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói (Ptk. 8. könyv, I. rész 8:1 § (1) a) pont).

A Játékot az Instagram semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható. A Szervező az Instagram által tárolt adatokért, valamint az Instagram adatszolgáltatásért nem felel. A Játék az Instagram használati feltételeinek megfelelően került kialakításra. A Játék során a Résztvevő kifejezetten hozzájárul személyes adatainak Szervező általi kezeléséhez, a Szervező Adatkezelési Tájékoztatójának és a és a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően.

A Játékkal kapcsolatban kérdés, panasz, felvilágosítás-kérés a Vatera Instagram oldalán tehető/kérhető.

A Szervező a Nyereménytárgyak hibáiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a hatályos magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.

A Nyereményjátékkal kapcsolatban a Résztvevők vagy más Instagram felhasználók magatartásáért a Szervező/Lebonyolító semmilyen formában nem felel. Szervező/Lebonyolító fenntartja a jogot, hogy a jogszabálysértő vagy etikai szempontból elfogadhatatlan felhasználói megnyilvánulásokat indoklás nélkül moderálja. A Szervező/Lebonyolító nem vállal felelősséget a résztvevő által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért. A Szervező nem vállal felelősséget a technikai hibákból eredő problémákért. A Résztvevők a feltöltött tartalmaikkal a jelen Játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt tudomásul veszik és elfogadják.

A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a jelen Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályozna, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

A Szervező fenntartja a jogot a jelen Játék bármikor történő, indokolás nélküli felfüggesztésére, leállítására, beszüntetésére, feltételeinek módosítására, amelyről a vatera.hu erre szolgáló felületén és/vagy a Vatera blogján (elérhető: http://blog.vatera.hu ) és/vagy a Vatera Instagram oldalán értesítheti a Résztvevőket.

Ha a Résztvevő a jelen Részvételi Feltételeket – azok bármely rendelkezése tekintetében – nem fogadja el, vagy azokkal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem vehet részt, illetve abból kizárásra kerül.

2021.06.17.
vatera.hu
Extreme Digital-eMAG Kft.
Minden jog fenntartva!